Thông tin liên hệ, góp ý

Sở xây dựng Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 68 Đường Phạm Văn Đồng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3818482 - Số Fax: 0255 3825466 - Email: sxd@quangngai.gov.vn