HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
STT Danh sách thủ tục Mức cung cấp Hành động
I. Lĩnh vực xây dựng
1 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Mức độ 4
Xem
2 Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1 Mức độ 4
Xem
3 Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 Mức độ 4
Xem
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mức độ 3
Xem
5 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng Mức độ 4
Xem
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Mức độ 4
Xem
7 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình Mức độ 3
Xem
8 Thủ tục xét cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình Mức độ 4
Xem
9 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Mức độ 4
Xem
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến Mức độ 3
Xem
11 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình theo tuyến trong đô thị Mức độ 3
Xem
12 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tôn giáo, tín ngưỡng Mức độ 3
Xem
13 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 3
Xem
14 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình quảng cáo Mức độ 3
Xem
15 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 3
Xem
16 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Mức độ 3
Xem
17 Thủ tuc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án Mức độ 3
Xem
18 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 3
Xem
19 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3
Xem
20 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3
Xem
21 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm (có thời hạn) Mức độ 3
Xem
22 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Mức độ 3
Xem
23 Thủ tục cấp giấy phép BTS cấp đặc biệt Mức độ 3
Xem
24 Thủ tục cấp giấy phép BTS loại 1 Mức độ 3
Xem
25 Thủ tục cấp giấy phép BTS loại 2 Mức độ 3
Xem
26 Thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, nhóm C Mức độ 2
Xem
27 Thủ tục cấp Giấy phép thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C. Mức độ 2
Xem
28 Thủ tục thẩm định dự toán các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Mức độ 2
Xem
29 Thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Mức độ 2
Xem
30 Thủ tục thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng Mức độ 2
Xem
31 Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Mức độ 2
Xem
32 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Mức độ 2
Xem
33 Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng Mức độ 2
Xem
34 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Mức độ 2
Xem
II. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
1 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Mức độ 2
Xem
2 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Mức độ 2
Xem
3 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Mức độ 2
Xem
4 Thủ tục thoả thuận kiến trúc quy hoạch Mức độ 2
Xem
5 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch Mức độ 2
Xem
III. Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản
1 Thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản Mức độ 4
Xem
2 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản Mức độ 4
Xem
3 Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Mức độ 4
Xem
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 4
Xem
IV. Lĩnh vực vật liệu xây dựng
1 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng Mức độ 3
Xem
2 Thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ làm vật liệu xây dựng cho sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C Mức độ 2
Xem
3 Thủ tục tiếp nhận và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Mức độ 2
Xem