HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp Giấy phép thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C.

Văn bản đính kèm: