HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Xem hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đến trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng để được hướng dẫn; hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng.

+ Bước 2: Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở Xây dựng (nếu có).

+ Bước 3: Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có)

+ Bước 4: Nhận Giấy phép điều chỉnh tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng;

- Đối với Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ.

+ Bước 2: Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có).

+ Bước 3: Tiếp nhận lại hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có).

+ Bước 4: Thu lệ phí, phí xây dựng và trả kết quả điều chỉnh GPXD cho chủ đầu tư .

   - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong (vào) tất cả các ngày làm việc trong tuần.​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận chứng chỉ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu).

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã cấp;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)​
Thời hạn giải quyết

​Điều chỉnh giấy phép: 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC

​Đối tượng là các tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nội vụ​
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép xây dựng

Lệ phí

​+  Lệ phí điều chỉnh giấy phép xây dựng (tạm thu): 100.000đồng/giấy phép.

+ Văn bản quy định: Tạm thời vận dụng thu theo Thông tư số 97/2006/BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.​
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Đơn xin điều chỉnh cấp lại giấy phép xây dựng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​​+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định.

 

+ Diện tích, hình dạng, kích thước của lô đất phải đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định.​​
Căn cứ pháp lý

​- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định 477/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Mẫu đơn​ 
Văn bản đính kèm: