HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thành hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở.​

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá từ hạng 2 lên hạng 1:

+ Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu.

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2  

+ Chứng nhận tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chững chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)​

Thời hạn giải quyết

Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.​

Lệ phí

Lệ phí cấp chứng chỉ: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 7 Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Phụ lục số 6 Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định  112/2009/NĐ-CP.​

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.​

Văn bản đính kèm: