HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép BTS cấp đặc biệt

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng trực tiếp tại Sở Xây dựng

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

 - Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở Xây dựng có quyền không xem xét việc cấp giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư biết.

- Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng cấp giấy phép cho Chủ đầu tư. Chủ đầu t­ư nhận giấy phép kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; nếu Hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.​

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)​
Thời hạn giải quyết

​20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

 

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi

 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông.​
Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép xây dựng

Lệ phí

​100.000 đồng/giấy phép ( theo quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS cấp đặc biệt theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.​

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​+ Phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch mạng lưới viễn thông; đáp ứng các quy chuẩn; tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận; đảm bảo hài hòa kiến trúc, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị, không ảnh hưởng xấu tới môi trường, sức khỏa cộng đồng.

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định.​
Căn cứ pháp lý

​- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên bộ; Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Quyết định 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;​

Văn bản đính kèm: