HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (Quyết định số 1631/QĐ-UBND)
Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

 + Tờ trình đề nghị phê duyệt;

 + Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, các phụ lục kèm theo;

 + Các bản vẽ thu nhỏ và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định;

 + Các văn bản pháp lý có liên quan (chủ trương của cấp có thẩm quyền; giấy tờ, văn bản về đất đai xác định ranh giới, phạm vi quy hoạch - nếu có).

  - Số lượng hồ sơ: 03 bộ​
Thời hạn giải quyết

​không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

 

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh.​
Kết quả thực hiện TTHC

​Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.​

 

Lệ phí

​​- Phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch. Mức phí: bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

 

 - Văn bản quy định mức thu: Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.​​
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện  
Căn cứ pháp lý

​- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng.

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Về Quy hoạch  xây dựng.

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ XD về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quy hoạch đô thị.

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch KCN, Khu kinh tế.

 - Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.​
Văn bản đính kèm: