HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thủ tục thoả thuận kiến trúc quy hoạch

Văn bản đính kèm: