HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

IV. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ làm vật liệu xây dựng cho sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực vật liệu xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ không đúng theo qui định thì chưa tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thực hiện đúng và đầy đủ theo qui định.

 Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính)​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.​

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin ý kiến về Thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 đính kèm);

+ Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề);

+ Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, Giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;

+ Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam);

- Số lượng hồ sơ:  03 (bộ).​
Thời hạn giải quyết

​Trong vòng 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thủ tục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan thực hiện TTHC  
Kết quả thực hiện TTHC  
Lệ phí

​Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Tờ trình xin ý kiến thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ lộ thiên tại (mẫu 01); Tờ trình xin ý kiến thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò tại (mẫu 02) theo Thông tư sô 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Phần thuyết minh dự án + Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ lộ thiên tại Phụ lục 1+Phụ lục 3; Phần thuyết minh dự án + Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò tại Phụ lục 2+Phụ lục 4 theo Thông tư sô 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương.​
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  
Căn cứ pháp lý

​- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

 - Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;​
Văn bản đính kèm: