HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch

Cấp giấy phép quy hoạch (Quyết định số 1631/QĐ-UBND)
Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
Trình tự thực hiện

​- Đối với cá nhân, tổ chức: Tổ chức và cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại Sở Xây dựng.

+ Trả lại hồ sơ, hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có).

+ Tiếp nhận hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có).

+ Sở Xây dựng gửi Công văn trình UBND tỉnh để cấp giấy phép quy hoạch.​

Cách thức thực hiện

 

Nộp hồ sơ tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng .

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

            + Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo)

            + Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giáy phép quy hoạch

            + Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

            + Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư

            + Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư (khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy CMND (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo qui định kèm theo)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ​ 
Thời hạn giải quyết

​45 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ

 ​

Đối tượng thực hiện TTHC

​cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Quảng Ngãi

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành liên quan​
Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép quy hoạch

Lệ phí

​2.000.000 đồng/01 Giấy phép (theo quy định hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch tại Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Phụ lục I (Mẫu1), Phụ lục III (Mẫu 3), ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Quy định chung về cấp giấy phép quy hoạch:

+ Giấy phép quy hoạch được cấp cho các Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án

+ Giấy phép quy hoạch là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng

+ Giấy phép quy hoạch là quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà Chủ đầu tư phải tuân thủ trong quá trình tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện dự án

+ Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết

+ Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt dự án đầu tư

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Trường hợp cấp Giấy phép quy hoạch:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất​
Căn cứ pháp lý

​- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 ngày 17/6/2009

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch​
Văn bản đính kèm: