HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng trực tiếp tại Sở Xây dựng

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

          - Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp lại giấy phép xây dựng.​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

  + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;

  + Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)​
Thời hạn giải quyết

​Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

 

Đối tượng thực hiện TTHC

​Chủ đầu tư

Cơ quan thực hiện TTHC

​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng​
Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.​

 

Lệ phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thì thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng không có mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​Giấy phép xây dựng chỉ cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

Căn cứ pháp lý

​           - Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

           - Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.​
Văn bản đính kèm: