HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình quảng cáo

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng trực tiếp tại Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân nộp hoàn chỉnh theo quy định, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (theo mẫu);

* Bản sao chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;

+ Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước, phải có văn bản thỏa thuận của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

+ Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp, thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo và công trình đã có trước;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

* Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ  1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

* Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.     

 * Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;​

Thời hạn giải quyết

​Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng​
Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

Lệ phí

​100.000 đồng/giấy phép ( theo quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình quảng cáo theo Phụ lục số 8 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.​
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.​
Căn cứ pháp lý

​- Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

  - Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

  - Luật quảng cáo ngày 21/6/2012.

  - Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

  - Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/6/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo

  - Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

 - Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

 - Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.​
Văn bản đính kèm: